המתן בבקשה...

תנאי שימוש - אולטריידס (“אולטריידס” או “החברה”)

יצירת אתר מקוון וקבלת השירותים (כהגדרתם להלן) מותנים בהסכמת מקבל השירותים ("משתמש") להיות כפוף לתנאים הכלליים שלהלן, וכפי שעלולים להיות מעודכנים מעת לעת. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להירשם לקבלת השירותים. 

1. כללי

1.1. אולטריידס רשומה בישראל, המנוהלת על ידי עוסק פטור פאבל פרידמן, מס' רישום 342805082 ("החברה"). 1.

1.2. אולטריידס מציעה למשתמשיה פלטפורמה לבניה עצמית של חנויות מקוונות ("השירותים"). 2.

1.3 החנות המקוונת זמינה באינטרנט בתצורה של אתר מקוון ("האתר") ונגישה לאנשים ללא הגבלה.

1.4. ההרשמה לשירותים נועדה אך ורק לאנשים כשירים משפטית להתקשר בהסכם, מעל לגיל 18, ובאמצעות מילוי טופס ההרשמה באתר של החברה אולטריידס. 3.

1.5. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא הבעלים ו/או בעל רישיון השימוש במערכות וביישומים להם מסופקים השירותים והוא רשאי, בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכם, להתקשר עם החברה.

1.6. המשתמש מצהיר ומתחייב כי המידע והתכנים שימסרו על ידו לחברה לצורך מתן השירותים וכאלה שיועלו לחנות המקוונת שיבנה, אינם מפרים כל דין ו/או זכויות צדדים שלישיים כלשהם. המשתמש לבדו יהא אחראי לנכונותם, שלמותם, דיוקם אמינותם ומהימנותם של כל התכנים כאמור כפי שמופיעים בחנות המקוונת שלו וביישומים קשורים.

1.7. המשתמש מתחייב כי לא יעלה לאתר האינטרנט תכנים מפרי זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים ו/או זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או תכנים פוגעניים ו/או כל תוכן האסור על פי כל דין. המשתמש מאשר בזאת כי הוא נושא באחריות הבלעדית והמלאה לתכנים המוצגים באתר וביישומים הקשורים לאתר ולהתאמתם להוראות כל דין והוא פוטר בזאת את אולטריידס מבדיקתם של התכנים והתאמתם לדין וכן לבדיקת האישורים הנדרשים במסגרת הוראות כל דין, ומתחייב לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה ו/או תביעה כנגדה בקשר עם תכני האתר.

1.8. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא לבדו אחראי לכל פעילות מסחרית המבוצעת על ידו בקשר עם השירותים, לרבות פעילות מסחרית מקוונת שיבצע באתר האינטרנט שלו וביישומים שלו לרבות פרסומות ואמצעי שיווק שונים הכרוכים בכך וחברה אינה ולא תהיה צד לכל מערכת יחסים ו/או התקשרות בין המשתמש לבין הלקוחות שלו ו/או הלקוחות הפוטנלציאליים שלו ו/או משתמשים אחרים באתרו ו/או ביישומים הכרוכים בו. המשתמש יהיה אחראי לכל ההוצאות הכרוכות בפעילות מסחרית כאמור ולתשלום כל מס החל עליו.

1.9. השירותים המוצעים על יד אולטריידס כוללים הצעות למוצרי או שירותי צד ג’, לרבות שירותי שליחויות, טיוב מכירות באתר וכיוצ"ב ("שירותי צד ג'"), לרוב כרכיב Plug-in. מובהר ומוסכם כי אולטריידס אינה ממליצה ללקוח להתקשר או לא להתקשר עם צד ג’ לקבלת שירותי צד ג’ והחברה אינה ולא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לשירותי צד ג’ ואינה ולא נותנת כל מצג ו/או התחייבות בגינם. אולטריידס אינה צד להתקשרות הלקוח עם צד ג’ ולא תהיה אחראית לפקח עליהם או על טיב שירותם. התקשרות המשתמש עם צד ג’ לקבלת שירותי צד ג’ הינה בסיכון הבלעדי של המשתמש והאחריות הבלעדית (לרבות בנוגע לטיבם, זמינותם וכיוצא באלה), התמיכה והשירות בגין שירותי צד ג’, הינם באחריותו הבלעדית של צד הג’ הרלבנטי, ובכפוף לתנאים החלים ביחס לאותם שירותי צד ג’. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי שירותי צד ג’ כאמור יכולים להיות כרוכים בתשלום לאולטריידס ו/או לצד ג’. לחברה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הפסקת או השהיית אספקת שירותי צד ג’ למשתמש, מבלי שתישא בכל אחריות כלפי המשתמש ו/או למשתמשי הלקוח ו/או לצד ג'.

1.10. המשתמש מאשר בזאת שידוע לו כי אולטריידס אינה מספקת עצה או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא לגבי כל דין או הוראות חקיקה מכל מין וסוג שהוא שחלה על המשתמש, על אתר האינטרנט שלו, על היישומים הכלולים בו, על לקוחותיו (לרבות פוטנציאליים) המשתמשים באתר האינטרנט של המשתמש ועל כל הקשור לשירותים או על עמידת מי מהם באיזה מהוראות הדין. על המשתמש חלה האחריות המלאה והבלעדית לוודא שהאתר והשירותים שניתנו לו תואמים את צרכיו ועומדים בהוראות הדין החל וכן לעמידתו ולעמידת אתר האינטרנט שלו ויתר היישומים הכלולים בו, בכל עת, בכל הוראות הדין. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא לאי עמידתו של המשתמש או של אתר האינטרנט שלו בהוראות כל דין. המשתמש ישפה את אולטריידס, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל טענה או דרישה שתופנה כנגדה בקשר עם אי עמידת אתר האינטרנט של המשתמש ו/או איזה מיישומיו באיזה מהוראות הדין.

1.11. אולטריידס עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק את שירותיה בצורה תקינה וללא תקלות. עם זאת, ולאור אופיים של שירותי התקשורת, תתכנה הפרעות או תקלות ו/או פריצות ו/או שיבושים באתר, מכל סיבה שהיא. על כן מובהר, כי למשתמש לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק, מכל סוג שהוא, שיארע כתוצאה מהפרעה או תקלה כאמור.

1.12. המשתמש מתיר לאולטריידס לפרסם את שמו ואת סימן המסחר שלו לצרכי שיווק, לרבות אך לא רק באתר האינטרנט של אולטריידס ובמצגות אולטריידס, אלא אם סוכם מפורשות ובכתב אחרת בין הצדדים.

1.13. המשתמש וצד הקשור אליו רשאים לעשות שימוש בלוגו החברה, מבלי לבצע שינויים בו ובכל צורה שלא פוגעת באתר או במותג החברה. ניתן למצוא גרסאות לוגו מותרות לשימוש בעמוד ה"אודות החברה". החברה רשאית בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט לבטל את ההרשאה כאמור להשתמש בלוגו החברה. עם מתן קבלת הודעה כאמור, יפסיק המשתמש וכל צד הקשור אליו לאלתר כל שימוש בלוגו החברה.

1.14. המשתמש מתחייב לדאוג כי כל עובדיו ו/או הפועלים מטעמו ישמרו על הוראות תנאים.

2. תמורה

1. תמורת השירותים הינה בהתאם למחירון שלהלן- https://www.alltrades.co.il/pricing/ ("עמוד המסלולים"). המשתמש מתחייב לבצע את התשלום בגין השירותים בהתאם לאמור בעמוד המחירון, בהתאם לבחירת המשתמש את המסלול הרצוי לו. החברה רשאית לעדכן את תמורת השירותים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. מדיניות החזרים

3.1. המשתמש רשאי לבקש לסיים את ההתקשרות ולקבל החזר של היתרה הלא מנוצלת במאזן חשבונו אצל אולטריידס. החברה מחשבת את יתרת המשתמש על בסיס יומי. ההחזר למשתמש יבוצע תוך 10 ימי עסקים, לחשבון בנק המשתמש שיצויין על ידו בבקשה לקבלת ההחזר.

3.2. הבקשה להחזר תהיה אך ורק באמצעות פנייה לדוא"ל החברה בכתובת info@alltrades.co.il

3.3. עלות רישום שם המתחם (דומיין) ינוכה מסכום ההחזר למשתמש, ככל שהוזמן על ידי החברה לטובת המשתמש. במקרה זה, החברה תעביר למשתמש את הפרטים הנחוצים להמשך ניהול עצמאי של שם המתחם.

4. רישיון שימוש

בכפוף להוראות המפורטות להלן, להרשמה לאולטריידס ותשלום התמורה לאולטריידס, מעניקה החברה למשתמש, והמשתמש מקבל, רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה או המחאה, בלתי ניתן לרישוי משנה, להשתמש בשירותים, אך ורק לפעולותיו העסקיות בתחומי עיסוקיו של המשתמש.

5. הגבלות על השימוש

המשתמש לא יתיר, יאפשר או יסייע לכל צד ג’, ולא יעשה כן בעצמו:

5.1. הנדסה חוזרת, פירוק למרכיבים או לנסות לגלות את קוד המקור או את הרעיונות, המבנה, הארגון או האלגוריתמים העומדים בבסיס פלטפורמת אולטריידס, לרבות האתר ומרכיבים נוספים ("התוכנה").

5.2. לספק, להשכיר, להשאיל, לפרסם, להפיץ, להעניק רשיון משנה, להמחות, לאצול או להעביר או לאפשר לאחרים להעביר או להשתמש בתוכנה לטובת כל צד ג.

5.3. לשנות, לשפר או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה. בנוסף לכך, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מסכים כי כל תיקון, שינוי או התאמה של התוכנה, שנעשו על ידו (אף תוך הפרת תנאי הרישיון), יהיו קניינה הבלעדי של החברה, ויהיו כפופים להוראות תנאי שימוש אלה. המשתמש ממחה בזאת לחברה, באופן בלתי חוזר, את כל התיקונים, השינויים וההתאמות כאמור, מיד עם תחילת ביצועם.

6. זכויות יוצרים וקניין רוחני

6.1. כל הזכויות מכל מן וסוג שהוא בכל תוצרי הפיתוח של אולטריידס ו/או בכל קניין רוחני הקשור לתוכנה יוותרו באופן בלעדי בבעלותה של אולטריידס.

6.2. המשתמש מסכים כי בתחתית האתר המקוון תופיע הודעה כי האתר מופעל על ידי אולטריידס לרבות קישור לאתר החברה.

6.3. המשתמש ישמור ולא יסיר, ישנה או יטשטש כל הודעה קניינית (לרבות הודעת זכויות היוצרים) המופיעה באתר או על כל מדיה המכילה הקשורה בשירותים.

6.4. המשתמש מתחייב ומצהיר כי הוא בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידו לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או כל חוק אחר טריטוריאלי אחר.

6.5. מוסכם כי המשתמש יעניק לאולטריידס זכות שימוש במידע אשר מוזן או מועלה על ידי המשתמש.

7. תקופת ההסכם

7.1. מערכת היחסים בין המשתמש והחברה כאמור בתנאים אלה ("ההסכם") תחל ביום רישום המשתמש באתר החברה וימשיך לחול עד למחיקת חשבון המשתמש על ידו או על ידי החברה.

7.2. אופן מתן השירותים, מרכיביהם ותנאים אלה עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומכל סיבה שהיא מבלי שהדבר יהווה הפרה של ההסכם ו/או יזכה את המשתמש בפיצוי כלשהו. ככל שהחברה תחליט להפסיק את מתן השירותים – תינתן למשתמש הודעה מוקדמת של 14 ימים לדוא"ל שצויין על ידו בעת הרישום לשירותים.

7.3. החברה תהא רשאית לעכב את מתן השירותים ו/או להפסיק את שירותיה לאלתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר לכך, במקרים הבאים: א. בכל מקרה של אי תשלום התמורה ו/או כל חלק ממנה לחברה ו/או בכל מקרה של הפרת תנאים אלה על ידי המשתמש שלא תוקנה תוך 7 ימים ממועד הודעת החברה על ההפרה;

ב. בכל מקרה בו החברה תהא סבורה כי נעשה שימוש לרעה ו/או שלא כדין בשירותיה ו/או באופן הפוגע במשתמשיה האחרים של החברה או בצדדים שלישיים של החברה; ג. בכל מקרה של ביצוע עבודות תיקונים ו/או תחזוקה וכיוצ"ב. ד. אם ההפרה אינה ניתנת לתיקון או אם המשתמש מפר את הוראות סעיפי הגבלות על השימוש או סעיפי זכויות יוצרים וקניין רוחני; ה. אם המתשמש הגיש בקשה לפירוק או למינוי כונס נכסים או עשה הסדר כללי עם נושיו, או אם הוגשה בקשה שלא מרצון לביצוע פעולות כאמור כנגד המשתמש, ובקשה כאמור לא בוטלה בתוך 30 יום.

7.4. עם סיום הרשיון מכל סיבה שהיא, המשתמש יחדל להשתמש מיד בשירותים.

7.5. עם סיום הרשיון מכל סיבה שהיא, החברה תהא רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, להסיר את אתר המשתמש משרתיה ומחיקה לצמיתות של נתוני ותכני המשתמש.

7.6. עם סיום הרישיון מכל סיבה שהיא, ולבקשת המשתמש, החברה תאפשר למשתמש ליצור העתק גיבוי הנתונים האחרון הקיים על שרתי החברה ואשר מכיל את נתונים אשר הוזנו על-ידי המשתמש או שייכים למשתמש.

7.7. סעיפים 5, 6, 8, 9, 10 על סעיפי המשנה שלהם ימשיכו להיות בתוקפם גם לאחר סיום ההסכם בין הצדדים.

8. אחריות מוגבלת

8.1. המשתמש מאשר כי ידוע לו שבכל מקרה לא תחול על אולטריידס אחריות כלשהי והיא לא תחוב בגין נזק ישיר או עקיף ו/או נזק מכל סוג ומין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הפסד הכנסה, מניעת רווח או אובדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, הפרעה למהלך עסקים, שיבוש, אובדן או גניבה של נתונים או מידע עסקי, עלות השגת סחורות או שירותים חלופיים, שיגרמו מכל סיבה שהיא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, שימוש באתר המשתמש, ו/או בהסתמכות עליו או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקתם או באי אספקתם של האתר ו/או שירותי החברה ו/או כל עילה אחרת, אף אם נודע לחברה על האפשרות של קרות נזקים כאמור, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם נזק כאמור.

8.2. בכל מקרה, אחריותה הכוללת של אולטריידס בקשר עם כל חבות הקשורה בשירותיה מכל עילות התביעה מכל סוג, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, עילה חוזית, נזיקית, רשלנות, אחריות קפידה, הפרת אחריות או כל עילה אחרת, הנובעת או הנוגעת להסכם עם המשתמש לא תעלה על סך התמורה החודשית ששולמה בפועל לאולטריידס על פי ההסכם עם המשתמש, במהלך 3 החודשים שקדמו למועד עילת התביעה או הנזק. אם המשתמש אינו משלם תשלום חודשי לחברה, או לא שילם במהלך 30 ימים שקדמו לעילת התביעה או הנזק, לא תהיה כל אחריות לחברה כלפי המשתמש.

8.3. במידה שהחוק החל אינו מאפשר הגבלת אחד או כמה מתחומי האחריות הנזכרים לעיל, אחריות אולטריידס במקרה כאמור תוגבל למידה המירבית המותרת על פי חוק כאמור.

9. שיפוי המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, נושאי משרה ו/או מי מטעמה מיד עם דרישתם הראשונה בכתב, כנגד כל נזק, עלות, הפסד, והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד סבירות) שיגרמו להם בגין או בקשר עם פעילות המשתמש, מצגיו והתחייוביותיו של המשתמש, ביצוע הסכם זה על ידי המשתמש ו/או כל תביעה או טענה של צד שלישי כנגד החברה בגין התקשרות הצדדים, מתן השירותים למשתמש ו/או בגין הפרה של זכויות של צד שלישי כאמור.

10. שונות

10.1. היחסים בין החברה לבין המשתמש הם יחסי קבלן עצמאי – מזמין.

10.2. תנאים אלה כפופים להוראות הדין החל בישראל ולבית המשפט בתל אביב הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הקשורה בו.

10.3. כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.

10.4. בכל סתירה בין הוראות תנאים אלה לבין כל מסמך או פרסום אחר, יגברו הוראות אלה.

10.5. המשתמש אינו רשאי להסב או להמחות לאחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה או בקשר עמו.

10.6. אולטריידס תהא רשאית להסב או להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה או בקשר עמו.

10.7. הסכם זה מבטל כל הסכם, הסכמה ו/או התחייבות קודמת, בין בעל-פה ובין בכתב, בין במפורש ובין מכללא, בכל הקשור והנוגע ליחסים קודמים שבין הצדדים.

10.8. אולטריידס שומרת לעצמה את הזכות לשדרג, להחליף ולשנות את השירותים על פי שיקול דעתה. בנוסף, החברה עשויה לשנות את תנאי ההסכם מעת לעת, במידה ושינוי כזה יחול, החברה תפרסם את תנאי ההסכם המעודכנים באתר החברה. תוקפם של שינויים להסכם יחול מיום פרסומם באתר החברה.

10.9. זכויותיה של החברה על-פי תנאי השימוש לא תיפגענה עקב מתן ארכה למשתמש, ושיהוי בתגובה ואי-תגובה מצד החברה לא ייחשב כוויתור כלשהו.

10.10. כתובות הצדדים: כתובת המשתמש (דוא"ל) הינה כמצוי בטופס ההרשמה באתר. כתובת החברה: info@alltrades.co.il. כל הודעה אשר תשלח בדוא"ל מצד אחד למשנהו לפי הכתובת המפורטת לעיל תחשב כאילו הגיע ליעדה תוך שבעה ימי עסקים ממועד משלוחה כאמור.

בנוסף, עליכם לקרוא:

מדיניות פרטיות

נספח על עיבוד מידע אישי ואבטחת מידע