המתן בבקשה...

מדיניות פרטיות

מאחר שאולטריידס מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי

מדיניות פרטיות זאת הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של אולטרייס. בעת שימוש באתר או בשירותים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית וההצעות והשירותים שעניינו אותך.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • לאפשר להשתמש בשירותים השונים שאולטריידס מציעה;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים;
 • לצורך בקרה ובדיקות סטטיסטיות;
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים;
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך, בהתבסס על מיקומך והאתרים שביקרת בהם.

המשתמש

המשתמש (כהגדרתו בתנאי השימוש) הינו הבעלים של מאגר המידע (כהגדרתם בדיני הפרטיות הרלוונטיים) שייאסף על לקוחותיו, והינו האחראי הבלעדי לשימוש כדין במידע זה. המשתמש יפצה וישפה את אולטריידס לאלתר בכל טענה כנגד המשתמש בשל אי עמידה בדיני הפרטניות של המשתמש לגבי לקוחותיו.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות הפלטפורמה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

מאגרי מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל info@alltrades.co.il.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

המשתמש בפלטפורמה יהיה אחראי לקיים הוראה זאת כלפי לקוחותיו המשתמשים בפלטפורמה.

חובות נוספים לגבי מאגר המידע, עיבוד מידע אישי ואבטחת מידע, ניתן למצוא נספח נפרד למטה.

שונות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

אתרי אולטריידס עלול להכיל לינקים לאתרים חיצוניים, המציעים מגוון שירותים מגוונים, שבבעלות ומופעלים על ידי צדדים שלישיים. שירותים אלה אינם חלק ממדיניות פרטיות זאת ועל המתעניינים לבדוק תנאי פרטיות של צדדים שלישיים אלה. מובהר בזאת כי אולטריידס אינה תהיה אחראית באינטרקציה שבין משתמשיה לצדדים השלישיים כאמור לעיל.

נספח. עיבוד מידע אישי ואבטחת מידע

נספח זה ("הנספח") הינו חלק מתנאי השימוש ("ההסכם") בין אולטריידס, לבין המשתמש (כהגדרתו בהסכם), ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. כל המונחים שלא הוגדרו בנספח זה, תהא פרשנותם בהתאם להוראות ההסכם.

1. הגדרות

1.1. "בעל המאגר", "מחזיק במאגר", "מידע רגיש" – כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות;

1.2. "דיני פרטיות המידע" – חוק הגנת הפרטיות, תקנות אבטחת מידע ותקנות העברת מידע, כפי שיתוקנו ו/או יוחלפו מעת לעת, לרבות כל פרשנות שיפוטית ו/או מנהלית חלוטה ומחייבת של הנ"ל.

1.3. "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981;

1.4. תקנות אבטחת מידע" – תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז - 2017.

1.5. "מידע אישי" – נתונים אודות נושא המידע אשר מזהים או עשויים לזהות את נושא המידע (כגון ולרבות, פרטי התקשרות, מס' ת.ז., מס' רישיון מקצועי, כתובת פרטית/עסקית, כתובת דוא"ל, מידע רפואי, נתונים כלכליים, מצב משפחתי, וכיוצ"ב), לרבות מידע רגיש. למען הסר ספק, מידע אישי לא יכלול מידע מצטבר אנונימי;

1.6. "מידע אישי של המשתמש" – מידע אישי לגבי מבקרים ו/או לקוחות אתר המשתמש שנוצר בפלטפורמת אולטריידס.

1.7. "נושא המידע" – האדם שאודותיו המידע האישי;

1.8. "עיבוד" – כל פעולה המבוצעת בקשר עם מידע, לרבות, איסוף, שמירה, אחסון, העברה, מתן גישה, תיקון, טיוב, ניתוח, שינוי וכל פעולה אחרת;

2. עיבוד מידע אישי של המשתמש על ידי אולטריידס

2.1. נספח עיבוד מידע זה חל על כל עיבוד של מידע אישי של המשתמש על ידי אולטריידס.

2.2. מאגר המידע עם המידע האישי של המשתמש הינו בבעלותו המלאה והבלעדית של המשתמש, והוא ייחשב לבעלים של כל מאגר מידע בו המידע האישי שלו מאוחסן ו/או מעובד.

2.3. אולטריידס תעבד את המידע האישי של המשתמש, כאמור בנספח זה ובהסכם.

2.4. כל פעולות העיבוד של מידע אישי של המשתמש אשר יבוצעו מכוח ההסכם ונספח זה, יהיו כמפורט בטופס פרטים בקשר עם עיבוד מידע אישי, להלן בסעיף 10. אולטריידס רשאית, בכל עת, לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או להחריג מהאמור בסעיף 10.

3. התחייבויות אולטריידס

3.1. אולטריידס תעבד מידע אישי של המשתמש ותפעל בקשר עם מאגרי המידע בהתאם להוראות הנקובות בנספח זה, למטרת ביצוע השירותים כמפורט בהסכם.

3.2. אולטריידס תשמור בסודיות את כל המידע האישי של המשתמש, בין שמידע זה נמסר או יימסר על ידיו, מי מטעמו או עבורו, ולא תגלה, תחשוף או תעביר את המידע האישי של אולטריידס לצדדים שלישיים, למעט אם צוין אחרת בהסכם.

3.3. אולטריידס מתחייבת כיעובדיה יקבלו גישה למידע אישי של המשתמש רק על בסיס צורך (need to know basis).

4. עיבוד מידע אישי על ידי גורמים מטעם אולטריידס וספקי משנה

4.1. אולטריידס לא תאפשר לאף גורם עיבוד מידע אישי על ידי גורמים שלישיים, אלא כאמור בנספח זה.

4.2. אולטריידס לא תעביר מידע אישי של אולטריידס לספק משנה כלשהו, אלא אם התקיימו התנאים הבאים:

4.2.1. אולטריידס בחנה, לפני ההתקשרות עם ספק המשנה, את סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות, ומצאה כי ההתקשרות עם ספק המשנה לא תיצור סיכון משמעותי לפגיעה בפרטיותם של נושאי המידע;

4.2.2. אולטריידס התקשרה עם ספק המשנה בהסכם, הכולל התחייבויות לשמירה על סודיות המידע האישי של המשתמש וקיום של דיני פרטיות המידע.

5. זכויות נושאי מידע

אולטריידס תידע את המשתמש לגבי בקשה שהתקבלה אצלה מנושאי מידע בקשר עם מימוש זכויותיהם מכוח הדין כנושאי מידע, כגון, עיון במידע ותיקון מידע. אולטריידס תסייע ותשתף פעולה עם השמשתמש במתן מענה לבקשות כאמור של נושאי מידע.

6. אירועי אבטחת מידע

אולטריידס תודיע למשתמש לאחר שקרה או לאחר שהתעורר לראשונה חשד בנוגע לקרות אירוע אבטחת מידע הנוגע למאגרי המשתמש ו/או למידע האישי של המשתמש, ולספק למשתמש, ככל שתוכל, מידע הרלוונטי הנוגע לאירוע אבטחת המידע, ולרבות היקף המידע האישי המעורב.

7. תוקף וסיום

נספח זה יהיה בתוקף למשך המאוחר מבין (א) תקופת ההסכם; (ב) כל עוד אולטריידס מחזיקה במאגרי המשתמש.

8. אחריות

הצדדים יהיו אחראים אחד כלפי השני בגין הפרות של הוראות נספח זה, ההסכם או דיני פרטיות המידע החלים בנוגע למידע האישי של המשתמש.

9. שונות

9.1. ניתן לפנות לממונה אולטריידס לענייני פרטיות ואבטחת מידע בקשר עם מאגרי אולטריידס ומערכות בהן מתבצע עיבוד המידע האישי של אולטריידס בדוא"ל: info@alltrades.co.il

9.2. על הוראות נספח זה ופרשנותן יחול הדין כפי שנקבע בהסכם, ותהיה סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט כפי שנקבע בהסכם.

9.3. במידה ויחול שינוי בהוראות הדין החל, לרבות בחוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו, אולטריידס תהיה רשאית לבצע תיקונים נדרשים בהתאם לנספח זה.

10. טופס פרטים בקשר עם עיבוד מידע אישי על ידי אולטריידס

סעיף זה כולל התייחסות לדרישות תקנה 15 לתקנות אבטחת מידע בקשר עם מידע המעובד על ידי גורם חיצוני, כמפורט להלן:

10.1. אולטריידס תעבד מידע כמפורט להלן: שם מלא של הלקוח, תעודת זהות, פרטי התקשרות (כתובת, מספר טלפון, דוא"ל), פריטים שהוספו לעגלה או נרכשו, התנהגות הלקוח באתר המשתמש ועוד.

10.2. מטרות השימוש המותרות במידע האישי יהיו בהתאם ומוגבלות לצורך מתן השירותים לאולטריידס בהתאם להסכם.

10.3. אולטריידס רשאית לעבד את המידע האישי של המשתמש בהתאם להוראות ההסכם והנספח, לרבות אחסון, שמירה, העברה, מתן גישה, תיקון וכו', והכל כנדרש לשם מילוי התחייבויותה תחת ההסכם.